**Preprints** [New!]Location-Sensitive Visual Recognition with Cross-IOU Loss
Kaiwen Duan, Lingxi Xie, Honggang Qi, Song Bai, Qingming Huang, Qi Tian
( PDF | CODE ) [New!]Occluded Video Instance Segmentation
Jiyang Qi, Yan Gao, Yao Hu, Xinggang Wang, Xiaoyu Liu, Xiang Bai, Serge Belongie, Alan Yuille, Philip H.S. Torr, Song Bai
( PDF | DATASET )

Selected Conference and Journal Papers. Full list can be found in Google Scholar

[New!]Anchor-Free Person Search
Yichao Yan, Jingpeng Li, Jie Qin, Song Bai, Shengcai Liao, Li Liu, Fan Zhu, Ling Shao
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
( PDF | CODE )

[New!]Multi-shot Temporal Event Localization: a Benchmark
Xiaolong Liu, Yao Hu, Song Bai, Fei Ding, Xiang Bai, Philip H.S. Torr
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
( PDF | CODE | DATASET )

[New!]SwiftNet: Real-time Video Object Segmentation
Haochen Wang, Xiaolong Jiang, Haibing Ren, Yao Hu, Song Bai
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
( PDF )

Adversarial Metric Attack and Defense for Person Re-identification
Song Bai, Yingwei Li, Yuyin Zhou, Qizhu Li, Philip H.S. Torr
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2020
( PDF | CODE )

Hypergraph Convolution and Hypergraph Attention
Song Bai, Feihu Zhang, Philip H.S. Torr
Pattern Recognition (PR), 2020
( PDF | CODE )

Regional Homogeneity: Towards Learning Transferable Universal Adversarial Perturbations Against Defenses
Yingwei Li, Song Bai, Cihang Xie, Zhenyu Liao, Xiaohui Shen, Alan Yuille
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
( PDF | CODE )

XingGAN for Person Image Generation
Hao Tang, Song Bai, Li Zhang, Philip H.S. Torr, Nicu Sebe
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
( PDF | CODE )

Corner Proposal Network for Anchor-free, Two-stage Object Detection
Kaiwen Duan, Lingxi Xie, Honggang Qi, Song Bai, Qingming Huang, Qi Tian
European Conference on Computer Vision (ECCV), Spotlight, 2020
( PDF | CODE )

Neural Architecture Search for Lightweight Non-Local Networks
Yingwei Li, Xiaojie Jin, Jieru Mei, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Cihang Xie, Qihang Yu, Yuyin Zhou, Song Bai, Alan Yuille
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
( PDF | CODE )

Holistically-Attracted Wireframe Parsing
Nan Xue, Tianfu Wu, Song Bai, Fudong Wang, Gui-Song Xia, Liangpei Zhang, Philip H.S. Torr
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
( PDF | CODE )

Instance Segmentation of LiDAR Point Clouds
Feihu Zhang, Chenye Guan, Jin Fang, Song Bai, Ruigang Yang, Philip H.S. Torr, Victor Prisacariu
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2020
( PDF | CODE )

Learning Regional Attraction for Line Segment Detection
Nan Xue, Song Bai, Fudong Wang, Gui-song Xia, Tianfu Wu, Liangpei Zhang, Philip H.S. Torr
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2020
( PDF | CODE )

Learning Transferable Adversarial Examples via Ghost Networks
Yingwei Li, Song Bai, Yuyin Zhou, Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Alan Yuille
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop, 2019
( PDF | BibTex | CODE )

Prior-aware Neural Network for Partially-Supervised Multi-Organ Segmentation
Yuyin Zhou, Zhe Li, Song Bai, Chong Wang, Xinlei Chen, Mei Han, Elliot Fishman, Alan Yuille
IEEE Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
( PDF | BibTex )

Anchor Diffusion for Unsupervised Video Object Segmentation
Zhao Yang, Qiang Wang, Luca Bertinetto, Weiming Hu, Song Bai, Philip H.S. Torr
IEEE Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
( PDF | BibTex )

Asymmetric Non-local Neural Networks for Semantic Segmentation
Zhen Zhu, Mengde Xu, Song Bai, Tengteng Huang, Xiang Bai
IEEE Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
( PDF | BibTex | CODE )

CenterNet: Keypoint Triplets for Object Detection
Kaiwen Duan, Song Bai, Lingxi Xie, Honggang Qi, Qingming Huang, Qi Tian
IEEE Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
( PDF | BibTex | CODE )

Symmetry-constrained Rectification Network for Scene Text Recognition
Mingkun Yang, Yushuo Guan, Minghui Liao, Xin He, Kaigui Bian, Song Bai, Cong Yao, Xiang Bai
IEEE Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
( PDF | BibTex )

View N-Gram Network for 3D Object Retrieval
Xinwei He, Tengteng Huang, Song Bai, Xiang Bai
IEEE Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
( PDF | BibTex )

Learn to Scale: Generating Multipolar Normalized Density Maps for Crowd Counting
Chenfeng Xu, Kai Qiu, Jianlong Fu, Song Bai, Yongchao Xu, Xiang Bai
IEEE Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
( PDF | BibTex )

Re-ranking via Metric Fusion for Object Retrieval and Person Re-identification
Song Bai, Peng Tang, Philip H.S. Torr, Longin Jan Latecki
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
( PDF | BibTex )

Learning Attraction Field Representation for Robust Line Segment Detection
Nan Xue, Song Bai, Fudong Wang, Gui-Song Xia, Tianfu Wu, Liangpei Zhang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
( PDF | BibTex | CODE )

Improving Transferability of Adversarial Examples with Input Diversity
Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Yuyin Zhou, Song Bai, Jianyu Wang, Zhou Ren, Alan Yuille
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
( PDF | BibTex | CODE )

Video Segmentation by Detection for the 2019 Unsupervised DAVIS Challenge
Zhao Yang, Qiang Wang, Song Bai, Weiming Hu, Philip H.S. Torr
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop, 2019
( PDF | BibTex )

PCL: Proposal Cluster Learning for Weakly Supervised Object Detection
Peng Tang, Xinggang Wang, Song Bai, Wei Shen, Xiang Bai, Wenyu Liu, Alan Yuille
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2019
( PDF | BibTex | CODE )

Regularized Diffusion Process on Bidirectional Context for Object Retrieval
Song Bai, Xiang Bai, Qi Tian, Longin Jan Latecki
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2019
( PDF | BibTex | CODE )

Automatic Ensemble Diffusion for 3D Shape and Image Retrieval
Song Bai, Zhichao Zhou, Jingdong Wang, Xiang Bai, Longin Jan Latecki, Qi Tian
IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2019
( PDF | BibTex | CODE )

Semi-Supervised 3D Abdominal Multi-Organ Segmentation Via Deep Multi-Planar Co-Training
Yuyin Zhou, Yan Wang, Peng Tang, Song Bai, Wei Shen, Elliot K. Fishman, Alan Yuille
IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), Oral, 2019
( PDF | BibTex )

Hard-Aware Point-to-Set Deep Metric for Person Re-identification
Rui Yu, Zhiyong Dou, Song Bai, Zhaoxiang Zhang, Yongchao Xu, Xiang Bai
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
( PDF | BibTex )

Triplet-Center Loss for Multi-View 3D Object Retrieval
Xinwei He, Yang Zhou, Zhichao Zhou, Song Bai, Xiang Bai
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
( PDF | BibTex )

Improving Context-sensitive Similarity via Smooth Neighborhood for Object Retrieval
Song Bai, Shaoyan Sun, Xiang Bai, Zhaoxiang Zhang, Qi Tian
Pattern Recognition (PR), 2018
( PDF | BibTex )

Ensemble Diffusion for Retrieval
Song Bai, Zhichao Zhou, Jingdong Wang, Xiang Bai, Longin Jan Latecki, Qi Tian
IEEE Conference on Computer Vision (ICCV), Oral, 2017
( PDF | BibTex | CODE | Supp. Material )

Scalable Person Re-identification on Supervised Smoothed Manifold
Song Bai, Xiang Bai, Qi Tian
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Spotlight, 2017
( PDF | BibTex | CMC_Curves | Results on GRID and Market-1501 datasets | Supp. Material )

GIFT: Towards Scalable 3D Shape Retrieval
Song Bai, Xiang Bai, Zhichao Zhou, Zhaoxiang Zhang, Qi Tian, Longin Jan Latecki
IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2017
( PDF | BibTex | CODE | DATA )

Regularized Diffusion Process for Visual Retrieval
Song Bai, Xiang Bai, Qi Tian, Longin Jan Latecki
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), Oral, 2017
( PDF | BibTex | CODE )

Multidimensional Scaling on Multiple Input Distance Matrices
Song Bai, Xiang Bai, Longin Jan Latecki, Qi Tian
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2017
( PDF | BibTex )

Divide and Fuse: A Re-ranking Approach for Person Re-identification
Rui Yu, Zhichao Zhou, Song Bai, Xiang Bai
British Machine Vision Conference (BMVC), 2017
( arXiv | BibTex )

GIFT: A Real-time and Scalable 3D Shape Search Engine
Song Bai, Xiang Bai, Zhichao Zhou, Zhaoxiang Zhang, Longin Jan Latecki
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
( PDF | BibTex | CODE | DATA | Results on ShapeNet Core55-SHREC2016 and SHREC2017 )

Smooth Neighborhood Structure Mining on Multiple Affinity Graphs with Applications to Context-sensitive Similarity
Song Bai, Shaoyan Sun, Xiang Bai, Zhaoxiang Zhang, Qi Tian
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016
( PDF | BibTex )

Sparse Contextual Activation for Efficient Visual Re-ranking
Song Bai, Xiang Bai
IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2016
( PDF | BibTex | CODE )

Multiple Stage Residual Model for Image Classification and Vector Compression
Song Bai, Xiang Bai, Wenyu Liu
IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2016
( PDF | BibTex )

Co-spectral for Robust Shape Clustering
Song Bai, Zhiyong Liu, Xiang Bai
Pattern Recognition Letters (PRL), 2016
( PDF | BibTex )

3D Shape Matching via Two Layer Coding
Xiang Bai, Song Bai, Zhuotun Zhu, Longin Jan Latecki
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2015
( PDF | BibTex )

DeepPano: Deep Panoramic Representation for 3D Shape Recognition
Baoguang Shi, Song Bai, Zhichao Zhou, Xiang Bai
IEEE Signal Processing Letters (SPL), 2015
( PDF | BibTex | CODE )

Neighbor Set Similarity for Fast Re-ranking
Xiang Bai, Song Bai, Xinggang Wang
Information Sciences (INS), 2015
( PDF | BibTex )

Neural Shape Codes for 3D Model Retrieval
Song Bai, Xiang Bai, Wenyu Liu, Fabio Roli
Pattern Recognition Letters (PRL), 2015
( PDF | BibTex )

Multiple Stage Residual Model for Accurate Image Classification
Song Bai, Xinggang Wang, Cong Yao, Xiang Bai
Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2014
( PDF | BibTex )

Aggregating Contour Fragments for Shape Classification
Song Bai, Xinggang Wang, Xiang Bai
International Conference on Image Processing (ICIP), 2014
( PDF | BibTex )