@inproceedings{HAP2S_ECCV,
  title={Hard-Aware Point-to-Set Deep Metric for Person Re-identification},
  author={Yu, Rui and Dou, Zhiyong and Bai, Song and Zhang, Zhaoxiang and Xu, Yongchao and Bai, Xiang},
  booktitle={ECCV},
  year={2018}
}